Mobile Site Map>>
Home Alumni TSKAA News

TSKAA News

各位校友:
 
  校友會現正籌組新一屆的幹事會,歡迎各位熱心校友,參與幹事會工作,為母校與校友之間建立溝通橋樑,加強校友的歸屬感。
 
    校友會的幹事會任期兩年,內閣由至少八名幹事,最多十五名幹事組成,擔任下列職務:
        (甲)主席(一位)
        (乙)副主席(兩位)
        (丙)財務秘書(兩位)
        (丁)常務秘書(一至兩位)
        (戊)康樂(一至兩位)
        (己)總務(一至兩位)
        (庚)其他幹事(合共十五位)
 
  校友可以個人名義或內閣形式申請加入。有意參加幹事會的校友,請於二零二零年九月二十六日(星期六)前,將個人資料(姓名、畢業年份、聯絡電話、電郵地址、欲擔任的職務)或內閣資料電郵至alumni@tsk.edu.hk