Mobile Site Map>>
Home About us School Calendar

School Calendar

2018-2019 SCHOOL CALENDAR      
2018 M T W T F S S  
SEP      1 2 
         
 3 4 5 6 7 8 9 Start of Term 3 Sept
   D1 D2 D3   New Term Special Timetable 4 Sept
 10 11 12 13 14 15 16 
 D4 D5 D6 D1 D2   
 17 18 19 20 21 22 23 
 D3 D4 D5 D6 D1   
 24 25 26 (27) 28 29 30 Day after Mid-Autumn Festival 25 Sept
 D2  D3     Swimming Gala 27 Sept / Day after Swimming Gala 28 Sept
OCT 1 2 3 4 5 6 7 National Day 1 Oct
  D4 D5 D6 D1   Commencement of ECA 2 Oct
 8 9 10 11 12 13 14           
 D2 D3 D4 D5 D6   
 15 16 17 18 19 20 21 Chung Yeung Festival 17 Oct
 D1 D2  D3 D4   
 22 23 (24) (25) 26 27 28 Athletics Meet 24 Oct
 D5 D6   D1   Staff Development Day 25 Oct
 29 (30) 31     Athletics Meet 30 Oct
 D2       Day after Athletics Meet 31 Oct
NOV    1 2 3 4 
    D3 D4   
 5 6 7 8 9 10 11 Gospel Days 6-8 Nov
 D5 D6 D1 D2 D3   
 12 (13) 14 15 16 17 18 School Picnic 13 Nov
 D4   D5 D6   Day after School Picnic 14 Nov
 *19 20 21 22 23 24 25 *Winter Uniform 19 Nov
 D1 D2 D3 D4 D5   
 26 27 28 29 30   Revision Week (No ECA) 30 Nov - 6 Dec
 D6 D1 D2 D3 D4   
DEC      1 2 
         
 3 4 5 6 7 8 9 First Term Examination 7-20 Dec 
 D5 D6 D1 D2 (D3)   
 10 11 12 13 14 15 16 
 (D4) (D5) (D6) (D1) (D2)   
 17 18 19 20 (21) 22 23 Phototaking, Christmas Service & Party 21 Dec
 (D3) (D4) (D5) (D6)    Christmas & New Year holidays 24 Dec - 2 Jan
 24 25 26 27 28 29 30 
         
2019 31 1 2 3 4 5 6 Checking of exam papers 3, 4, 7 Jan
JAN    D3 D4   
 7 8 9 10 (11) 12 13 Special Timetable 9, 10 Jan          
 D5 D6 D1 D2 D3   Speech Day 11 Jan
 14 15 16 17 18 (19) 20 Parents' Day 19 Jan
 D4 D5 D6 D1 D2   
 21 22 23 24 25 26 27 F.6 Mock Examination 25-30 Jan
 D3 D4 D5 D6 D1   
 28 29 30 31    Chinese New Year holidays 31 Jan - 13 Feb
 D2 D3 D4     
FEB     1 2 3 
         
 4 5 6 7 8 9 10 
         
 11 12 13 14 15 16 17 F.6 Mock Examination 14-22 Feb
    D5 D6   
 18 19 20 21 22 (23) 24 Walkathon 23 Feb
 D1 D2 D3 D4 D5   
 25 26 27 28    F.6 Checking of exam papers 26 Feb - 1 Mar
 D6 D1 D2 D3    
                 
                 
                 
2019 M T W T F S S  
MAR     1 2 3 Last day of school for F.6 1 Mar
     D4   
 4 5 6 7 (8) 9 10 Staff Development Day 8 Mar
 D5 D6 D1 D2    
 11 12 13 14 15 16 17 
 D3 D4 D5 D6 D1   
 18 19 20 21 22 23 24 Common Tests 18 Mar - 1 Apr
 D2 D3 D4 D5 D6   
 25 26 27 28 29 30 31 
 D1 D2 D3 D4 D5   
APR 1 2 3 4 5 6 7 Ching Ming Festival 5 Apr
 D6 D1 D2 D3    
 8 9 10 11 (12) 13 14 Easter Service 12 Apr (Special timetable)
 D4 D5 D6 D1 D2   
 15 16 17 18 19 20 21 Easter holidays 15-24 Apr
         
 22 23 24 *25 26 27 28 *Summer Uniform 25 Apr
    D3 D4   
 *29 *30      *TSA Speaking Assessments 29, 30 Apr
 D5 D6      
MAY   1 2 (3) 4 5 Labour Day 1 May    
    D1 D2   English Carnival 3 May (Special timetable)    
 6 7 8 9 (10) 11 12 Inter-house Quiz 10 May (Special timetable)
 D3 D4 D5 D6 D1   Buddha's Birthday 12, 13 May
 13 (14) *15 16 17 18 19 Staff Development Day 14 May
   D2 D3 D4   Commencement of pre-exam special timetable 15 May
 20 21 22 23 24 25 26 Revision Fortnight (No ECA) 22 May - 4 Jun
 D5 D6 D1 D2 D3   
 27 28 29 30 31   
 D4 D5 D6 D1 D2   
JUN      1 2 
         
 3 4 5 6 7 8 9 Final Examination 5-21 Jun / F.5 Final Examination 4-21 Jun
 D3 D4      Tuen Ng Festival 7 Jun
 10 11 12 13 14 15 16 
         
 17 *18 *19 20 21 22 23 *TSA Written Assessments 18, 19 Jun
         
 24 25 26 27 28 29 30 Checking of exam papers 24, 25, 26 Jun (Special timetable)
 D5 D6 D1     
JUL 1 2 3 4 5 6 7 HKSAR Establishment Day 1 Jul
         
 8 9 10 11 (12) 13 14 End-of-Term Service 12 Jul
        Summer holidays 15 Jul - 31 Aug
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
         
AUG 29 30 31 1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31